Events

Hall Consecration, June 10th

Овим једино спасоносним речима, поздрављам вас: чланове, пријатеље и добронамернике парохије Светог Василија Острошког. Поздрав ”Христос је мећу нама” јасно потврћује веру нашу у Васкрслог Христа, наду нашу у Царство Оца, Сина и Светога Духа и љубљв нашу према Богу Творцу свега видљивог и невидљивог и круни стваралаштва Његовог – човеку. Многи од вас протерани са својих вековних огњишта, оставши без ичег дошли сте у туђи свет да градите нови живот, нову историју нашег народа. Велики је ваш искорак у сусрет Цркви, јер сте велико дело започели, дело достојно преда наших, славних задужбинара, ктитора и светитеља. Изградили сте и освештали овај предиван храм који је сведок вере, наде и љубљви ваше, према Богу и роду своме.
Драга браћо и сестре у Христу, имам част да вас позовем на још један важан догађај за нашу парохију.

У Суботу 10. Јуна Лета Господљег 2017 са почетком у 10 часова Његово Преосвештенство Епископ Источно Амерички Господин Иринеј служиће Свету Архијерејску Литургију и освештати новосаграђену парохијску салу.

ДОБРО НАМ ДОШЛИ НА ОВУ МОЛИТВЕНУ СВЕЧАНОСТ!

I greet you: members, friends and well-wishers of the parish of St. Basil of Ostrog. The greeting ‘Christ between us” clearly confirms our faith in the risen Christ, our hope in the kingdom of the Father, the Son and the Holy Spirit and our love for God the Creator of all visible and invisible, and the crown of His creation – man. Many of you were expelled from your ancestral homes, left without anything as refugees.  You’ve come into someone else’s world to build a new life, a new story about our people. It is a great step forward to built this church Many people have contributed a a lot of work.  Good, decent people, famous benefactors, donors and the saints. You have built and consecrated this beautiful temple that is a witness of your faith, hope and love of God and to his people.

Dear Brothers and Sisters in Christ, I have the honor to invite you to another important event for our parish. On Saturday 10 June 2017, at 10 am His Grace Bishop of the Eastern American diocese will serve Holy Hierarchical Liturgy and consecrate the newly built parish hall. WELCOME TO THIS SACRED CEREMONY!

Serb Fest, Saturday, May 27th – May 28th, 12pm-10pm

Dear Brothers and Sisters, we invite you to “Serb Fest” May 27th and 28th, 12pm to 10pm, join us with your families and take part in this festival. Invite all your friends with whom you hang out or work with for our big celebration.
 
Dрага браћо и сестре позивамо Вас на “срб Фест” 27.Мај – 28.Мај, 12pm to 10pm, да нам се придружите са Вашим породицама  и узмете учешће у овом Фестивалу. Позовите све Ваше пријатеље  са којима се дружите  или радите ка ко би сте увеличли прославу.
 
270 Ogden School Road, Kernersville, NC

Sermon — May 13, 2017

Hvala ocu Nemanji, zahvaljujem se takođe svima koji su došli iz Šarlota. Vidim nekoga poznajem, a ako nekoga ne poznajem, predsednika poznajem, poznajem neke druge osobe koje su iz Šarlota. Takođe, zahvaljujem svima vama koji ste danas uzeli na učešće na ovoj molitvi. Ocu Nemanji hvala na lepim rečima, na lepoj propovedi. I zaista je najpotrebnije čovek da ima samo veru. Kaže sveto pismo: Veruj i bićeš spašen. Avramu je vera uračunata u pravednost. A pogledajte šta je najvažnije. Da samo čovek veruje da će mu Bog pomoći i da se samo malo potrudi, da bude dobar i to je jedino najvažnije. Sad kako bih ja vas vratio u stari kraj a to je veoma lako. Ne mislim ovako vizički da vas vratim, ma ne, deca su vam odrasla ovde i vama nema povratka. Dok su vam deca ovde vi ne možete otići, jer vi ste tamo gde su vaša deca. I vaši su roditelji bili sa vama dok ste vi bili tamo, i vi sa vašim roditeljima. Veoma važna stvar u crkvi je, a to je da se nastavi tradicija.Al ako je dobra. Ako je loša mi gledamo da je uobličimo da bude lepa. Sveti Sava je baš to radio. Uobličio je naše pređašnje verovanje u ovo ispravno pravoslavno, najispravnije, hrišćansko. I zaista, mi moramo da mislimo o nečemu. Jedno mesto može da nestane. Skoro sam razgovarao sa nekim ljudima i kaže da u Zenici otprilike da je ostalo, koja najviše bleji ovde, ovde, naši ljudi, ottuda, da je ostalo, kaže, 500 ljudi, jedva i toliko da ih ima. A bilo ih je, do skoro, 30 000, blizu. Možda bude i manje. To je popis iz 91. otprilike. A veoma je važno da jedno mesto može da nestane. Al običaj odakle ste vi došli. Ja ih dobro poznajem pošto sam ja od preko Drine, pa mene to kao da sam u kući. Običaj ne može da nestane. Vi ga nosite sa sobom. Bili u rovu, bili u zatvoru, bili na slobodi uvek ćete nositi običaje svoje sa sobom. Kad ima slatka, kad ima grejana, kad ima da se prekrstimo, kad ima itanja slave, onda ne možete da zaboravite jednu važnu stvar a to je licitacija za kuma. Ja imam prvo jednu veoma važnu obavezu a to je da se zahvalim današnjim kumovima Cveti, Milici i njihovim potomcima i naslednicima. Ja ove godine, dakle, vi niste imali tradiciju. Ali od ove godine planirajte za ubuduće da će uvek za slavu, hramovu slavu, biti licitacija za kuma crkve. Ne mora to biti nešto veliko, neka bude od srca. Najvažnije je da bude sve od srca. Znate kako je crkva pre građena? Sa ljubavlju. Stare osobe su dolazile u crkvu i davale su onaj metalni novčić na ikonu. Davale su od srca, dakle, prilog. Neko je davao u naturi a neko je davao ko je bio imućniji u novcu. I pogledajte, 14 vekova,15, 17 vekova mi imamo manastire stare. Mi imamo svetinje, kaže iz 14 veka, a nama niko ne veruje. Imamo svetinje iz petog veka, oni kažu: Ma vi niste Srbi ni bili tu u petome veku. Al imamo svetinju, šta ćete, ne mora svetinja govoriti da smo bili. E ja hoću da vratim to. Da jedno mesto nosi sa sobom običaj. U Republici Srpskoj i Krajini uvek je bio običaj da se licitira. Ja za ovu godinu ću da pokušam ponovo da povratim to među vas. Znam da ste imali sveštenike koji su bili pre mene, možda nisu hteli, a ja bih želeo da vi to sami pokušate da obnovite. Licitaciju ko će da bude kum za dogodine počećemo na dobrovoljnoj bazi. Ko će da licita neka da dobrovoljno neku cenu. To treba biti od srca, iz ljubavi. Nije to naticanje pa sad, ja mogu, ja ne mogu, nego je ljubav važna. A ako neko da više, imajte ljubavi da je njegov dar toliki dostojan njegovoga zvanja i njegovog poštovanja ovoga hrama. Ko može od vas da licitira? Ja ću da počnem sam sa nekom cenom. Počeću, dakle, najnižu cenu. To je 50 dolara, koja je cena u rezanju kolača kada dođe sveštenik nekome u kuću, otprilike. Ko hoće od vas da licitira neka se javi, a ako neće niko neka se neko javi za domaćina, dakle, ovako kao što je bilo dakle i do sada običaj. Neću ja nikoga terati. I ne treba da tera sveštenik nikoga, nego je važno da imate ljubav. Za licitaciju, ko hoće da da više od 50 dolara za slavu, za svetoga Vasilija Ostroškog, za dogodine da bude kum? Ima li neko da se javi da prelazi ovu cenu? Da li ja to čujem negde 100 dolara? Ima li neko da kaže to? Nema nikoga od vas? Ja znam da u nekim krajevima kod vas nije postojao taj običaj, ali pokušajte da naučite. Vaš dar je dar ovome hramu. Ova crkva nema puno nas ovde i mi moramo da naučimo kako da pomažemo ovu svetinju. Ako neko ima da se javi za sto dolara ili nema, neka se javi svešteniku kasnije. Ko hoće, dakle, da bude kum za dogodine. U stvari ako nećete da licitirate kazaćemo ovako. Imamo li kuma za dogodine ako neće niko da licitira? Ajdete ovako. Nemamo ni kuma? Gospodi pomiluj, gledaj ti ovo. Evo Milan krajšnik je. Važi. Milan krajšnik javio se za kuma. Ja sam mislio da krenemo ovako, dakle, od krajšnika, od brata pa prema bratu. Braća krajišnici, dobro, hvala vam lepo. Neka je blagosloveno. Sad ćemo da idemo da obiđemo crkvu i malo oko crkve, litija pa posle toga ćemo se vratiti rezanju kolača i sve ostalo. Kolač će se nositi u litiji.

Thank you father Nemanja, I also want to thank all of you that came from Charlotte. I see someone I know and if someone I don’t know, president I know, I know some other people from Charlotte. Also, thanks to all of you who are today participating in this service. Father Nemanja thank you for these kind words, and beautiful sermon. And really, the thing men need the most is to have faith. The Holy Bible says: believe and you will be saved. Avram’s faith is included in equity. See what is the most important thing. For a man just to believe that God will help him and to give it a try, to be good – that’s the most important thing. Now I would take you back to your old neigborhood to a that is very easy. I don’t mean like physically, no, your children are growing up here and for you there is no going back. As long as your children are here you can not go back, because you are where your children are. And your parents were with you while you were there, and you with your parents. Very important thing in church is, and that is to keep on with tradition. But if it is good, if it is bad we must make it beautiful. St Sava did exactly that. He made our previous faith into this correctly orthodox, the most correct form of Christianity. And indeed, we have to think of something. One place can disappear. Recently I talked to some people, and they say that in Zenica approximately only 500 people are left, barely that much. There were, until recently, close to30,000. Maybe less. It is from documents from 1991. approximately. It’s very important that one place can disappear. But tradition where you came from. I know them very well since I am from across Drina, so for me it’s like I am at home. Tradition must not disappear. You carry it in yourself. Whether you are in a trench, whether in prison, whether you are free you will always carry tradition in yourself. When there is sweet, when there is heat, when we cross our heart, when there is reading slava, then you can’t forget one important thing and that is auction for godfather. I have first one very important commitment and that is to thank today’s godfathers Cveti, Milici and their descendants and inheritors. I this year, so, you didn’t have tradition. But from this year plan for the future that will always for slava, the church’s slava, going to be auction for godfather of the church. It doesn’t have to be something big, just from the heart. The most important is for it to be from the heart. Do you know how the church was before built? With love. Old persons were coming to the church and left those old coins on the icon. They gave from the heart, so, contributed. Someone gave in nature; someone gave who was wealthy in money. And look, 14 century, 15, 17 centuries we have old monasteries. We have sanctuaries from the 14th century. No one believes us. We have sanctuaries from fifth century, they say: You Serbs were not there in fifth century. But we have sanctuaries, what to do, sanctuaries can’t say that we were. I want to bring it back. To one place carry with itself tradition. In Republika Srpska I Krajina always was tradition to auction. I for this year will try again to bring it back to you. I know you had priest that were before me, maybe they didn’t want, and I want you by yourself try to recover. Auction who will be godfather for next year will begin on voluntary basis. Who will auction to volunteer some price amount? It is not a competition so now I can, I can’t, but the love is important. If someone give more, have love that his gift that big dignified his name and his respect to this temple. Who can from you to auction? I will start by myself with some price. I’ll start, so, the lowest price. It is $50 which is the price when priest of cutting cake when a priest comes to cut cake to a home, approximately. Who wants of you to auction report, and if no one wants someone should report for host, so, like it was until now tradition. I will not anyone force. And a priest shouldn’t force anyone, but it is important to do it from love. For auction, who wants to give more than $50 for slava, for Saint Vasilija Ostroskog, for next year to be godfather? Is there someone who will bid this price? Do I hear somewhere $100? Is there anyone to say that? There is not one of you? I know that in some areas the tradition didn’t exist, but try to learn. Your gift is gift to this church. This church doesn’t have a lot of us here and we have to help this sanctuary. If there is someone who will bid $100, report to the priest later. Who wants, so, to be godfather for next year? Actually if you don’t want to auction we can say like this. Do we have godfather for the next year if no one wants to auction? Let’s do like this. We don’t have godfather? Lord have mercy, look at this. Here Milan Krajšnik is. OK. Milan Krajšnik reported for godfather. I was thinking to go like this, so, from Krajišnika, from brother to brother. Brother Krajišnici, ok, thank you very much. Blessed be. Now we will do our procession around the church, liturgy than we will go back to cutting cake and everything else. Cake will be brought to liturgy.

Sermon — 2-12-17

[Missed recording very beginning …]

Praznik svih onih koji dolaze u crkvu, praznik svih onih koji Boga spominju i koji ga se sećaju. To su oni žene mironosice. Nije slučajno, zaista, prvo bile one koje su došle da vide grob gde je bio otvoren i gde su našli samo pokrove i gde leže, i anđela Božjeg koji je sedeo sa desne strane grobnih, tog dela gde je bilo, samo ostali pokrovi sa kojim je bilo i platno u kojem je bio Hristos ubijen. I danas dani postoji ta plaštanica, to platno koje postoji kao obris kroz koga je prošlo telo Hristovo, koje je bilo obavijeno. I naučnici dan danas ne mogu da razotkriju kako se to dogodilo.

 

A znate zašto ne mogu da otkriju? Nemaju veru. Samo oni koji imaju veru, znaju da je Hristos zaista sin Božiji, da je Hristos spasitelj sveta i da je Hristos vaskrsao onako kao što je i napisano u Svetom Pismu, treći dan po njegovoj smrti. Ovde kaže, prvi dan nedelje, prvi dan nedelje kod…pogledajte kako je kod Jevreja…Jevrejima je prvi dan nedelje nedelja, a kod svih ostalih naroda, pravoslavnih, prvi dan nedelje je ponedeljak.

 

One su došle tačno da se poklone i da pomažu telo Hristovo, kao što je bio jevrejski običaj. Kod nas postoji i danas dan, to je trećina, to je treći dan od smrti da se izlazi na groblje. Međutim, veoma važna stvar je da one nisu našle, i da je anđeo, arhanđel Božiji javio, rekao da one odu u Jerusalim i da objave tu vest da je Hristos ustao iz mrtvih i da Hristos nije mrtav, nego da je pobedio smrću smrt. Tako kaže se i u pesmi koju pevamo, “Hristos ustade iz mrtvih, smrću smrt pobedi”. Svi oni koji su protivnici Hristovi, pogledajte šta su uradili, dakle, uzeli su metodu Hristovu, dakle, sve bolesti koje čoveka zadese u toku života mogu da se izleče samo sa virusom bolesti, te iste.

 

Hristos je sa smrću, sa samom, onom što je dobio prvi čovek Adam u Raju, pobedio smrću smrt i vaskrsao iz mrtvih. Samo tako može. I bolest se dobije isto takođe, kada se zadobije bolest neka, koja ga čoveka naiđe, zbog oslabljenog imunog sistema, samo se virusom te iste bolesti leči, drugi ne pomažu lekovi. A ne veruju u Hrista. I danas dan postoje ti…ja sam razgovarao sa nekim Jevrejima, pa sam rekao da je Hristos sin Božiji, on kaže “Vi ste to rekli”. Oni vam neće to nikad prihvatiti da je to istina. Drugim rečima, mironosnice su te žene koje su sve one majke i žene i sestre koje dolaze u crkvu i koje se mole Bogu, koje Hrista propovedaju i uče sve ostale pored sebe. Sve su naše majke mironosice, sve su naše stare bake mironosice.

 

One su dolazile u crkvu i iz crkve nosile komadić nafore deci, da podare, da to deca zapamte, pošto je deci maloj bilo teško otići u crkvu, a danas još teže, ne mogu da sednu u kola. Hoću da kažem da naš narod, ima tu praksu da ono što zadobije kao dar od Boga, blagodat, i ono što dobije na molitvi želi da podeli sa ostalim svima. Teško tom čoveku koji dođe u crkvu i izađe iz crkve ljut, onda bolje da nije ni došao. U crkvu treba, možete da dođete neraspoloženi, bilo kako, al iz crkve treba da izađete rasterećeni. Nema rastrojstva u crkvi, nema nemira u crkvi. U crkvi treba da vlada ljubav, red i mir. Ko na to nije naučio, on se opire Hristu.

   
 

Ne opire se nikome. Hristos je vođa celoga sveta i Hristos je taj koji vlada svima. Možda mi mislimo kao “pa šta, ja ga nisam video, pa ne…nikom ništa”, ali ima naša izreka, kaže “videćeš ti svog Boga”. I sam Mojsije koji je razgovarao sa Bogom, on je tražio da vidi lice Božije. A Bog mu je rekao “ E zato što si tražio, videćeš samo obris mog lica, to jest senku”, kaže “okrenuću se da te ne bi moja svetlost oslepila, videćeš samo, dakle, leđa moja”. Jer to je velika stvar biti u prisustvu Svetlosti Božije. To je kao da ste u dodiru sa Suncem. To i jeste dakle život, dokle god Sunce sija ima života na ovoj Zemlji. Prestanak Sunca je kraj. Mada to, neće doći do toga. Hoću da kažem drugo nešto. Dakle, Hristos je svetlost ovoga sveta, istina i život.
 

  

Svaki onaj koji veruje u Njega, on ima život, on ima istinu, a ima i Hrista sina Božijega i Spasitelja. Mnogi ljudi kažu, što ga nisu videli…kada je Mojsije video Boga on je rekao….e zato neće se ni dan danas se grob njegov, ni dan danas oni svi znaju da niko nije ušao od jevrejskog naroda u tu obećanu zemlju, zemlju Hanan, u kojoj je teklo med i mleko i gde je sve bilo drugačije samo zahvaljujući Božijem blagoslovu i Božijoj blagodati. Gde ljubav Božiju Bog blagosilja, tu sve uspeva. Vi to sami vidite, kad odete iz crkve, dođete u kuću, sve je drugačije. Malo prođe, malo ste bez Božijeg blagoslova, bez Božije blagodati i onda popusti to nekako.
 

 

 Naiđe na čoveka, nešto u ovom svetu….znate, kada živite, čovek je kao magnet, privlači i on isto kao metal nepravilnosti, one zle stvari koje ga okružuju. Sve što čovek prolazi pored nečega ne može biti kao što kaže “med točiti, a prste od meda ne olizati”. Drugim rečima, kad god prolazite pored nečega, na televiziji, na kompjuterima, na bilo kojim medijima, dakle da pratite nešto, da vidite, ili u prodavnici, bilo gde da krećete, na poslu, oni vam govore, tamo nešto pričaju i kažete “ma ja ga ne razumem”, ali sa godinama vidite vi sami da vi njih razumete. Kad počnete razumevati, i znati šta vam sve kažu, onda počnu da vam govore i o svojoj veri. I onda vam govore…Znate kad pogledate, svaka vera ima u sebi centar, a to je da je Bog ljubav. Od toga počinju da se šire i razvijaju. Svaka religija ima to.
 

Nijedna religija ne uči da Bog nije ljubav prema čoveku, i da Bog nije milostiv. Ne, oni svi uče o tome isto. Ali od toga počinju već da odstupaju, ne idu pravo kao što ih uči i Bog i crkva Božija. A to je da nema čoveka na ovoj Zemlji koji nije bez mane i bez greha. Svaki čovek ima greh. Vidite, kad ljudi dolaze da se ispovede, ja imam toliko godina, al čuo sam i od starijih, kaže, došao neki sveštenik da se ispovedi, stari. I kaže “jel imaš šta da ispovediš?”, kaže “nemam”. Zar može čovek da nema šta da ispovedi? Ne može. Pa dovoljno je da pomislite nešto “Što mi nije ovo slana hrana”, “što moram ja da radim danas ceo dan”, “zašto ja baš moram da radim”. A onda odete na posao pa vas neko iznervira, pa kaže niste dobro uradili, “ponovi to”. A vama to teže pada nego da vam bace kamen na glavu.

A svakome je to tako otprilike isto. Kad vas neko vrati na nešto da ponovite, da ga odradite ponovo, vi gunđate. Ili u sebi ili na glas. Ovde možete i na glas, oni vas ne razumeju na našem jeziku, ako pričate naš jezik. Ali šta je važno u tome, to je da čovek shvati samo jedno, da je Bog zaista ljubav i da treba da preko ovih raznoraznih iskušenja bude što bliži Bogu. Kad na nas…kad nam sve bude lako, kad sve bude lepo, bez bolesti, bez ičega, onda nije dobro. To vam je kao, opisaću vam, kao neki auto. Kad vam je najbolje, sve radi i onda ode kod majstora, majstor kaže “ne valja ništa”, kaže “sve mu je propalo”. Odete kod doktora, zdravi, sve je u redu, ne osecate nikakav bol, a vi i ne znate da ste bolesni.

 
 

To je sa grehom isto. Dok ne počnete da otkrivate u sebi grehe, onda ne znate od čega ste bolesni, od kakvog greha ste zadobili dakle bolesti i kakve grehe posedujete. Postoji greh sa gledanjem, postoji sa pričanjem, postoji greh predanjem, postoji greh nedovoljne molitve, postoji greh prekomernoga govora, postoji greh dakle ogovaranja. Ili neko drugi ogovara i vi kažete “a pa da, jeste, takva je ta osoba, jeste jeste, tačno je to, i meni je isto tako pričao”. Vi to nehotice učestvujete u razgovoru.

Ali je greh taj koji čovek mora da ga sputava, da ga saseca kao Sveti Jovan što kaže “da naša sekira naše vere stoji pored korena koji treba da se saseče u korenu i da se baci u oganj da izgori”. Da ne bismo mi sa našim gresima izgoreli u Paklu. Zato čovek mora da ispoveda grehe, da se kaje, i da se moli bogu. Za sve grehe ovoga sveta. Neka je nazdravlje i spasenje molitva, isto takođe da kažem da posle ove molitve ima pripremljen ručak tamo u sali, pa vas zamoljavam, izvolite u salu da se poslužimo. A ovi koji imaju žito za slavu i koji imaju parastos, ja mislim da ima jedan parastos, oni neka sačekaju malo.

.

The holiday of all those who come to church, the holiday of all those who mention God and who remember him. Those are they, myrrhbearers (the women that carry good news). It’s not an accident, indeed, that they were the first who came to see the grave where it was opened and where they found just a shroud where it lay, and the Angel of God who sat on the right side of the grave, of that part where it was, just shrouds have left with whom there was a cloth in which Christ was murdered. And even today there is such a mantle, that cloth that exists as a silhouette through which the body of Christ passed, which was wrapped. And scientists even today cannot discover how did that happen.

And do you know why can’t they discover? They have no faith. Only those who have faith know that Christ is a son of God, that Christ is the savior of the world and that Christ was resurrected the way it was written in the Holy Bible, on the third day after his death. There it says, the first day of the week, the first day of a week as it is with the Jews…With them the first day of the week is Sunday, and with all the other people, orthodox, the first day is Monday.

They came exactly to bow and to anoint the body of Christ, as the Jews’ custom was. There is a day today with us, that is the third, that is the third day from the day of death when you go to the cemetery. However, the important thing is that they didn’t find the body, and that the Angel, the Archangel of God told them to go to Jerusalem and to announce the news that Christ arose from the dead and that the Christ is not dead but that he had beaten death with death itself. That is the way it is said in the song that we are singing, “Christ arose from the dead, he had beaten death by way of death itself”. All those who are the opponents of Christ, look what they have done, so, they took the method of Christ, so, all the disease that befall the man during his life can be prevented only with vaccination of the disease itself.

Christ has with death itself, that the first man in Paradise Adam brought, Christ has beaten death with death itself and was resurrected from the dead. That’s the only way. And disease is acquired the same way, when some disease is acquired, that befalls a man, because of a weak immune system, only with vaccination of the same disease is treated, other cures won’t help. And they don’t believe in Christ. And even today there are those…I spoke with someone Jewish, and I said that Christ is the son of God. He said “And so you say”. They will never accept that as the truth. In other words, myrrhbearers are women who are all those mothers and wives and sisters that come in church and that pray to God, who preach the Christ and teach all the others around them. All our mothers are myrrhbearers, all our old grandmas are myrrhbearers.

They came to church and from the church carried a piece of wafer to children, to grant, to make the children remember, since it was hard for the little children to go to church and today even harder, they can’t sit in car. I want to say that our people,they have the habit that when they get something as a gift from God, a boon, and what they get while praying they wish to share with all the others. It is hard when a man comes to church and comes out from there angry, it would be better if he didn’t come at all. In church you should, if you come moody to church you should leave relieved. There is no anomisity in the church, there is no restlessness in the church. In the church love should rule, order and peace. Who hasn’t learned that is resisting Christ.

He doesn’t resist anyone. Christ is the leader of the entire world and Christ is the one who rules all the people. Maybe we think “so what, I haven’t seen him, no one has, so this is all nothing”, but there is our expression, it says “ You’ll see your God”. And Moses himself who talked to God, he asked to see the face of God. And God told him “Because you asked for that, you shall see only silhouette of my face, just the shadow”, he says “ I’ll turn around so that my light doesn’t blind you, you will see only my back”. Because it is a big thing to be in presence of the Light of God. It is as if you are in touch with the Sun. That is therefore life itself, as long as the Sun is shining there is life on this Earth. The end of the Sun is the end. Although, that won’t happen. I want to say something else. So, Christ is the light of this world, the truth and the life.

Everyone who believes in Him, he’s got life, he’s got the truth, and he’s got Christ the son of God and the Savior. Many people say, why they didn’t see him…when Moses saw God said…and that’s why they don’t want his grave, not even today they all know that no one entered from the Jewish people in that promised land, Canaan land, in which has flown milk and honey and where everything was different just because of God’s blessing and God’s welfare. Where the love of God is blessed by God, everything works out. You see that yourselves, when you live the church comes home, everything is different. The time passes, you are slightly without the blessing of God, without the welfare of God and then it slackens a bit somehow.

It falls on man, something in this world …you know, when he lives, a man is like a magnet, he attracts him, too, like metal some irregularities, those evil things that surround him. Everything that man passes by something it can’t be as said “Pour honey, and not lick your fingers from honey”. In other words, whenever you pass by something, on television, on computers, on any media, so, to follow something, to see, or in the shop, everywhere you go, at work, they tell you, there speak something and you say “I don’t understand him”, but in years you see in yourself that you do understand it all. When you begin to understand, and you know what you’ve been told, then they start telling you about their faith. And then they tell you… You know when you look, every faith has its center, and that is that God is love. From that they begin to spread and develop. Every religion has it.

Not one of the religions teaches that God doesn’t have love for man, and that God isn’t merciful. No, they all teach the same about that. But from there they start to deviate, they don’t go straight as they’ve been taught by God and the church of God. And that is that there is no man on this Earth who isn’t without a flaw and without a sin. Every man has sinned. You see, when people come to confess, I have so for many years, but I’ve heard from the elder, he says, there came a priest to confess, the old one. And he says “Have you got something to confess?, he says” I don’t.” Can man have nothing to confess? He can’t. Well, it’s enough to think something like “This food isn’t salty”, “Why do I have to work today all day?

And then you go to work and someone upsets you, and says you didn’t do that well, “do it again”. And to you it falls harder than to have a stone thrown onto your head. And to all is almost the same. When someone brings you back something to repeat, to do it again, you grumble. Either to yourself or out loud. Here you can do it out loud, they don’t understand our language, if you speak our language. But what’s important in it, is that a man realizes only one thing, that God is truly love and that it should through these different temptations to get closer to God. When on us…when everything gets easy, when everything gets nice, no illness, no problems, then it’s not good. That is, I’ll explain to you, like with some car. When everything is best, and then it goes to the craftsman, and the craftsman says “nothing is good”, he says “everything on it is busted”. You go to the doctor’s, you are healthy, everything is all right and you even don’t know you are sick.

It is the same with a sin. Until you start revealing inside yourself your sins, then you don’t know what you are ill from, from what sin did you therefore gain diseases and what sins you possess. There is a sin with watching, with talking, there is a sin of tradition, there is a sin of insufficient prayer, there is a sin of excessive speech, there is therefore a sin of gossip. Or someone else is gossiping and you say “well, yes, he is that kind of person, yes, yes, that’s right, he told me the same.” You unintentionally participate in the gossip.

But it is what a man has to restrain, to nip in the bud as St. John says “That the ax of our faith stands next to the root that needs to be cut and thrown away into the hearthstone to burn. So that we don’t burn along with our sins in Hell. That’s why a man must confess his sins, repent, and pray to God. For all the sins of this world. Wholesomeness and salvation comes with prayer. I also want to say that after this service there is a lunch prepared there in the hall, so I am asking you, enter the hall so we could help ourselves. And these who have Zito for Slava and who have dirge, I think there is one dirge, they should wait a bit.

Čevap Fest October 29th, 2016

Dear Brothers and Sisters, we invite you to “Chevap Fest” October 29, join us with your families and take part in this festival. Invite all your friends with whom you hang out or work with for our big celebration.
 
Dрага браћо и сестре позивамо Вас на “Ћевап Фест” 29.Октобра да нам се придружите са Вашим породицама  и узмете учешће у овом Фестивалу. Позовите све Ваше пријатеље  са којима се дружите  или радите ка ко би сте увеличли прославу.

New KSS Board Elected

Na sjednici KSS-a, odrzanoj 6. decembra, izabrane su nove clanice kola sestara. Novi Odbor KSS-a cine

Gospava Krajisnik – predsjednica

Sretanka Stankovic – podpredsjednica

Na sjednici KSS-a, odrzanoj 6. decembra, izabrane su nove clanice kola sestara. Novi Odbor KSS-a cine

Gospava Krajisnik – predsjednica

Sretanka Stankovic – podpredsjednica

Milena Stankovic – blagajnik

Ljeposava Kulovic – clan

Mladenka Krajisnik – clan

Stana Krajisnik – clan

popadija Rosanda Kosic – clan

Zahvaljujem se clanicama prethodnog Odbora na celu sa predsjednicom Jovankom Karac na predanom radu u protekloj godini.

o. Dragoslav Kosic

At our annual KSS meeting, held on Sunday, December 6th, the new members of the KSS Board were elected. The new Board members are:

Gospava Krajisnik – President

Sretanka Stankovic – Vicepresident

Milena Stankovic – Treasurer

Ljeposava Kulovic – Member

Mladenka Krajisnik – Member

Stana Krajisnik – Member

popadija Rosanda Kosic – Member

I would like to thank all the Members of the previous Board led by the President Jovanka Karac on their devotion and efforts.

Fr Dragoslav

Children’s Festival – Јесењи дјечији фестивал

[GTranslate]

kids-festival-2015Pozivamo vas da dodjete  sa vasom djecom u subotu 30. oktobra 2015. u 12:00 casova kod nase crkve da se druzimo. Ovo je  nas prvi jesenji festival. Hrana za svu djecu ce biti besplatna . Djeca ce moci uzivati u  specijalitetima  kao sto su  pljeskavice , cevapi, prasetina , palacinke …. Spremili smo vrijedne nagrade za pobjednike u fudbalu i odbojci . Nadamo se da ce i vasa djeca  uzeti ucesce u sportskim aktivnostima koje su planirane za taj dan. Svi ste dobrodosli !

This will be our First Fall  Festival at our church. This will be great opportunity for the children of our church community to gather and spend time together. We are planning on having tournaments in volleyball for the girls and soccer for the boys. There will be awards for the best teams and players. There will also be activities for  smaller kids. This will also be a great opportunity for the children to socialize and get to know each other. We would also like to discuss with the children as well as their parent about future involvement in the church, especially about starting the folklore, Sunday School, and other activities that will bring our children closer to the church and teach them about our traditions. 

Participation in the Festival will be FREE for all children ,  which includes food and drinks.

 

 

Don’t Miss our Serb Fest — Saturday, May 9th

serb-fest-poster
We would like to invite you to our festival on Saturday, May 9th. We will have live music and fun activities for kids. You will also be able to enjoy traditional meals such as cevapi, pita, sarma, crepes, and more. We hope to see you there!!

Podsjecamo da ce akcija postavljanja satora biti u petak, a ne cetvrtak, kao sto je planirano u pocetku, ujedno molim sve koji mogu I zele da pomognu da se jave o Dragoslavu, Deniju Kulovicu, Radovanu Banovicu ili bilo kom drugom clanu odbora. Ka sto znate pomoc je potrebna I prije, a I na dan festivala. Neka je S Bozijom pomoci, pa da proslavimo festival I parohijsku slavu u dobrom zdravlju.

270 Ogden School Road, Kernersville. Just look for the only Byzantine architecture between Pennsylvania and Florida. You can’t miss it! Directions are here.