Sermon — May 13, 2017

Hvala ocu Nemanji, zahvaljujem se takođe svima koji su došli iz Šarlota. Vidim nekoga poznajem, a ako nekoga ne poznajem, predsednika poznajem, poznajem neke druge osobe koje su iz Šarlota. Takođe, zahvaljujem svima vama koji ste danas uzeli na učešće na ovoj molitvi. Ocu Nemanji hvala na lepim rečima, na lepoj propovedi. I zaista je najpotrebnije čovek da ima samo veru. Kaže sveto pismo: Veruj i bićeš spašen. Avramu je vera uračunata u pravednost. A pogledajte šta je najvažnije. Da samo čovek veruje da će mu Bog pomoći i da se samo malo potrudi, da bude dobar i to je jedino najvažnije. Sad kako bih ja vas vratio u stari kraj a to je veoma lako. Ne mislim ovako vizički da vas vratim, ma ne, deca su vam odrasla ovde i vama nema povratka. Dok su vam deca ovde vi ne možete otići, jer vi ste tamo gde su vaša deca. I vaši su roditelji bili sa vama dok ste vi bili tamo, i vi sa vašim roditeljima. Veoma važna stvar u crkvi je, a to je da se nastavi tradicija.Al ako je dobra. Ako je loša mi gledamo da je uobličimo da bude lepa. Sveti Sava je baš to radio. Uobličio je naše pređašnje verovanje u ovo ispravno pravoslavno, najispravnije, hrišćansko. I zaista, mi moramo da mislimo o nečemu. Jedno mesto može da nestane. Skoro sam razgovarao sa nekim ljudima i kaže da u Zenici otprilike da je ostalo, koja najviše bleji ovde, ovde, naši ljudi, ottuda, da je ostalo, kaže, 500 ljudi, jedva i toliko da ih ima. A bilo ih je, do skoro, 30 000, blizu. Možda bude i manje. To je popis iz 91. otprilike. A veoma je važno da jedno mesto može da nestane. Al običaj odakle ste vi došli. Ja ih dobro poznajem pošto sam ja od preko Drine, pa mene to kao da sam u kući. Običaj ne može da nestane. Vi ga nosite sa sobom. Bili u rovu, bili u zatvoru, bili na slobodi uvek ćete nositi običaje svoje sa sobom. Kad ima slatka, kad ima grejana, kad ima da se prekrstimo, kad ima itanja slave, onda ne možete da zaboravite jednu važnu stvar a to je licitacija za kuma. Ja imam prvo jednu veoma važnu obavezu a to je da se zahvalim današnjim kumovima Cveti, Milici i njihovim potomcima i naslednicima. Ja ove godine, dakle, vi niste imali tradiciju. Ali od ove godine planirajte za ubuduće da će uvek za slavu, hramovu slavu, biti licitacija za kuma crkve. Ne mora to biti nešto veliko, neka bude od srca. Najvažnije je da bude sve od srca. Znate kako je crkva pre građena? Sa ljubavlju. Stare osobe su dolazile u crkvu i davale su onaj metalni novčić na ikonu. Davale su od srca, dakle, prilog. Neko je davao u naturi a neko je davao ko je bio imućniji u novcu. I pogledajte, 14 vekova,15, 17 vekova mi imamo manastire stare. Mi imamo svetinje, kaže iz 14 veka, a nama niko ne veruje. Imamo svetinje iz petog veka, oni kažu: Ma vi niste Srbi ni bili tu u petome veku. Al imamo svetinju, šta ćete, ne mora svetinja govoriti da smo bili. E ja hoću da vratim to. Da jedno mesto nosi sa sobom običaj. U Republici Srpskoj i Krajini uvek je bio običaj da se licitira. Ja za ovu godinu ću da pokušam ponovo da povratim to među vas. Znam da ste imali sveštenike koji su bili pre mene, možda nisu hteli, a ja bih želeo da vi to sami pokušate da obnovite. Licitaciju ko će da bude kum za dogodine počećemo na dobrovoljnoj bazi. Ko će da licita neka da dobrovoljno neku cenu. To treba biti od srca, iz ljubavi. Nije to naticanje pa sad, ja mogu, ja ne mogu, nego je ljubav važna. A ako neko da više, imajte ljubavi da je njegov dar toliki dostojan njegovoga zvanja i njegovog poštovanja ovoga hrama. Ko može od vas da licitira? Ja ću da počnem sam sa nekom cenom. Počeću, dakle, najnižu cenu. To je 50 dolara, koja je cena u rezanju kolača kada dođe sveštenik nekome u kuću, otprilike. Ko hoće od vas da licitira neka se javi, a ako neće niko neka se neko javi za domaćina, dakle, ovako kao što je bilo dakle i do sada običaj. Neću ja nikoga terati. I ne treba da tera sveštenik nikoga, nego je važno da imate ljubav. Za licitaciju, ko hoće da da više od 50 dolara za slavu, za svetoga Vasilija Ostroškog, za dogodine da bude kum? Ima li neko da se javi da prelazi ovu cenu? Da li ja to čujem negde 100 dolara? Ima li neko da kaže to? Nema nikoga od vas? Ja znam da u nekim krajevima kod vas nije postojao taj običaj, ali pokušajte da naučite. Vaš dar je dar ovome hramu. Ova crkva nema puno nas ovde i mi moramo da naučimo kako da pomažemo ovu svetinju. Ako neko ima da se javi za sto dolara ili nema, neka se javi svešteniku kasnije. Ko hoće, dakle, da bude kum za dogodine. U stvari ako nećete da licitirate kazaćemo ovako. Imamo li kuma za dogodine ako neće niko da licitira? Ajdete ovako. Nemamo ni kuma? Gospodi pomiluj, gledaj ti ovo. Evo Milan krajšnik je. Važi. Milan krajšnik javio se za kuma. Ja sam mislio da krenemo ovako, dakle, od krajšnika, od brata pa prema bratu. Braća krajišnici, dobro, hvala vam lepo. Neka je blagosloveno. Sad ćemo da idemo da obiđemo crkvu i malo oko crkve, litija pa posle toga ćemo se vratiti rezanju kolača i sve ostalo. Kolač će se nositi u litiji.

Thank you father Nemanja, I also want to thank all of you that came from Charlotte. I see someone I know and if someone I don’t know, president I know, I know some other people from Charlotte. Also, thanks to all of you who are today participating in this service. Father Nemanja thank you for these kind words, and beautiful sermon. And really, the thing men need the most is to have faith. The Holy Bible says: believe and you will be saved. Avram’s faith is included in equity. See what is the most important thing. For a man just to believe that God will help him and to give it a try, to be good – that’s the most important thing. Now I would take you back to your old neigborhood to a that is very easy. I don’t mean like physically, no, your children are growing up here and for you there is no going back. As long as your children are here you can not go back, because you are where your children are. And your parents were with you while you were there, and you with your parents. Very important thing in church is, and that is to keep on with tradition. But if it is good, if it is bad we must make it beautiful. St Sava did exactly that. He made our previous faith into this correctly orthodox, the most correct form of Christianity. And indeed, we have to think of something. One place can disappear. Recently I talked to some people, and they say that in Zenica approximately only 500 people are left, barely that much. There were, until recently, close to30,000. Maybe less. It is from documents from 1991. approximately. It’s very important that one place can disappear. But tradition where you came from. I know them very well since I am from across Drina, so for me it’s like I am at home. Tradition must not disappear. You carry it in yourself. Whether you are in a trench, whether in prison, whether you are free you will always carry tradition in yourself. When there is sweet, when there is heat, when we cross our heart, when there is reading slava, then you can’t forget one important thing and that is auction for godfather. I have first one very important commitment and that is to thank today’s godfathers Cveti, Milici and their descendants and inheritors. I this year, so, you didn’t have tradition. But from this year plan for the future that will always for slava, the church’s slava, going to be auction for godfather of the church. It doesn’t have to be something big, just from the heart. The most important is for it to be from the heart. Do you know how the church was before built? With love. Old persons were coming to the church and left those old coins on the icon. They gave from the heart, so, contributed. Someone gave in nature; someone gave who was wealthy in money. And look, 14 century, 15, 17 centuries we have old monasteries. We have sanctuaries from the 14th century. No one believes us. We have sanctuaries from fifth century, they say: You Serbs were not there in fifth century. But we have sanctuaries, what to do, sanctuaries can’t say that we were. I want to bring it back. To one place carry with itself tradition. In Republika Srpska I Krajina always was tradition to auction. I for this year will try again to bring it back to you. I know you had priest that were before me, maybe they didn’t want, and I want you by yourself try to recover. Auction who will be godfather for next year will begin on voluntary basis. Who will auction to volunteer some price amount? It is not a competition so now I can, I can’t, but the love is important. If someone give more, have love that his gift that big dignified his name and his respect to this temple. Who can from you to auction? I will start by myself with some price. I’ll start, so, the lowest price. It is $50 which is the price when priest of cutting cake when a priest comes to cut cake to a home, approximately. Who wants of you to auction report, and if no one wants someone should report for host, so, like it was until now tradition. I will not anyone force. And a priest shouldn’t force anyone, but it is important to do it from love. For auction, who wants to give more than $50 for slava, for Saint Vasilija Ostroskog, for next year to be godfather? Is there someone who will bid this price? Do I hear somewhere $100? Is there anyone to say that? There is not one of you? I know that in some areas the tradition didn’t exist, but try to learn. Your gift is gift to this church. This church doesn’t have a lot of us here and we have to help this sanctuary. If there is someone who will bid $100, report to the priest later. Who wants, so, to be godfather for next year? Actually if you don’t want to auction we can say like this. Do we have godfather for the next year if no one wants to auction? Let’s do like this. We don’t have godfather? Lord have mercy, look at this. Here Milan Krajšnik is. OK. Milan Krajšnik reported for godfather. I was thinking to go like this, so, from Krajišnika, from brother to brother. Brother Krajišnici, ok, thank you very much. Blessed be. Now we will do our procession around the church, liturgy than we will go back to cutting cake and everything else. Cake will be brought to liturgy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *